Whistleblowerpolitik

Denne whistleblowerpolitik er gældende for:
Personale-match aps, Rugvænget 22, 2630 Taastrup, CVR-nr. 30530772.

En whistleblowerordning har til formål at sikre, at du som ansat og samarbejdspartner trygt kan ytre dig om kritisable forhold om selskabet, uden at skulle frygte for negative konsekvenser.

De forhold som kan indberettes til Whistleblowerordningen er som følger:

 • Økonomisk kriminalitet som fx overfakturering, svindel, bedrageri, tyveri eller lign.
 • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder.
 • Fysisk vold eller seksuelle krænkelser.
 • Forhold omkring alvorlige brud på arbejdssikkerheden.
 • Forhold, som kan have betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.
 • Brud på GDPR.
 • Generelt kriminelle forhold, som overtræder straffeloven.


Bemærk, at man i Personale-match Whistleblowerordning kun kan indberette forhold vedr. Personale-match. Hvis det er vedr. forhold ved en virksomhed, hvor du er eller har været vikar, så skal indberetningen ske via den pågældende virksomheds egen whistleblowerordning.

Det er bl.a. forhold som disse:

 • Klager fra kunder. Disse modtages direkte hos din almindelige kontaktperson hos Personale-match.
 • Inkompetence
 • Fravær
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Mobning
 • Overtrædelser af retningslinjer for fx påklædning, alkohol, brug af internet og lignende.


Ved sådanne forhold, skal man kontakte nærmeste leder eller dennes leder. Forhold som disse må ikke behandles af Whistleblowerenheden. De vil derfor blive slettet med det samme.

Denne Whistleblowerordning er for at medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører sikkert og fortroligt kan indberette jf. de ovenstående rammer. Hvis du falder indenfor en af disse grupper, kan du indberette via de nedenstående kanaler.

Der er to muligheder for indberetning.

Via e-mail til whistleblower@personale-match.dk

Hvis din indberetning indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal henvendelsen ske på en sikker måde, dvs. at du ikke bør sende indberetningen med almindelig mail, men fx sikre dig, at mailen bliver sendt krypteret.

Via fysisk brev til Personale-match: Rugvænget 22, 2630 Taastrup (postkassen er lige uden for døren, hvor kontoret ligger).
Skriv på brevet ”Må ikke åbnes – afleveres til Whistleblowerenheden”.

I din indberetning påfør gerne følgende, hvis muligt:

 • Hvad drejer indberetningen sig om
 • Hvem der er involveret i den pågældende handling
 • Hvor den pågældende handling foregår eller er foregået
 • Hvordan du er kommet i besiddelse af dine oplysninger


Det er vigtigt, at du ikke selv begynder at undersøge sagen nærmere, hvis du ikke har svar på alle de ovenstående punkter. Så er det bedre med en indberetning på mindre sikkert grundlag, end at der foretages handlinger, som potentielt kan føre til ødelæggelse af eventuelle beviser eller lign.

Whistleblowere, som gør brug af denne ordning, samt alle involverede parter, er sikret fortrolighed og beskyttes af Personale-match. Din indberetning vil derfor blive håndteret af en upartisk Whistleblowerenhed. Hvis der oplyses kontaktoplysninger i indberetningen, vil disse kun være tilgængelige for Whistleblowerenheden.

Der kan være særlige forhold, som gør, at vi er nødt til at oplyse Whistleblowerens identitet overfor en tredjepart. Det kan fx være ved anmeldelse til politiet.

Ønsker Whistlebloweren at være anonym, skal der vælges en indberetningsform, som sikrer, at vi ikke oplyses om Whistleblowerens identitet. Vær derfor opmærksom på, at du som Whistleblower ikke utilsigtet kommer til, at afgive informationer om dig selv.

Hvis Whistlebloweren vælger at være anonym, skal man være opmærksom på, at det kan være vanskeligt for Whistleblowerenheden at undersøge sagen, da der ikke kan stilles opfølgende eller opklarende spørgsmål til Whistlebloweren. Derudover kan muligheden for feedback til Whistlebloweren frafalde.

Som Whistleblower er du beskyttet mod at blive udsat for repressalier, som følge af en indberetning. Opleves der repressalier indberettes dette til Personale-matchs ledelse.

Ved modtagelse af en indberetning, vil der sendes bekræftelse på modtagelse indenfor 7 dage – i de tilfælde, hvor det er muligt at kontakte Whistlebloweren.

Whistleblowerenheden vil vurdere, om indberetningen falder indenfor rammerne for Whistleblowerordningen.

Vurderes det, at indberetningen falder udenfor Whistleblowerordningens rammer, vil den blive slettet omgående, da den derved ikke må behandles af enheden. I forbindelse med sletningen og hvis muligt og relevant, vil Whistleblowerenheden kort vejlede om den korrekte kanal til indberetning af den pågældende sag.

Hvis indberetningen falder indenfor ordningens rammer, vil vi behandle den hurtigst muligt. Ved juridiske spørgsmål vil Personale-matchs juridiske samarbejdspartnere blive inddraget. Derudover kan der også være tale om inddragelse af eksterne myndigheder (fx politiet) og lign., hvis det findes relevant af enheden.

Whistlebloweren vil modtage feedback på indberetningen indenfor tre måneder fra indberetningen er bekræftet modtaget.

CEO Annette Bache træffer beslutningen om, hvilke konsekvenser, der skal drages på baggrund af indberetningen.

Hvis indberetningen vedrører CEO Annette Bache, vil sagen blive videregivet til WIN advokater Greve Midtby Center 2 A 2670 Greve som ekstern Whistleblowerenhed.

De konsekvenser, der drages på baggrund af indberetningen, kan fx være:

 • Ansættelsesretlige sanktioner overfor den eller de personer, som indberetningen omhandler.
 • Anmeldelse af forholdet til politiet.
 • Udarbejdelse af nye eller ændrede interne retningslinjer.
 • Henlæggelse af sagen på grund af utilstrækkeligt bevismateriale.
 •  

Senest 3 måneder efter, at du har modtaget en bekræftelse på din indberetning, vil du få feedback på sagens forløb og udfald. Orienteringen vil ske under hensyntagen til Personale-matchs forpligtelser efter databeskyttelseslovgivningen.

Du er beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning, forudsat at du har afgivet din indberetning i god tro. Det vil sige, at du ved indberetningen havde rimelig grund til at tro, at de indberettede oplysninger var korrekte og omfattet af Whistleblowerordningen.

Har du derimod foretaget en indberetning i ond tro, kan dette få negative konsekvenser for dig – herunder ansættelsesretlige konsekvenser – ligesom der i visse tilfælde kan være grundlag for at anmelde et sådant forhold til politiet.

Den person, som indberetningen omhandler, orienteres om den modtagne indberetning. Orienteringen sker når Whistleblowerenheden vurderer, at det er hensigtsmæssigt og ikke har konsekvenser for undersøgelsen af sagen, herunder for indsamling af beviser.

Har du yderligere spørgsmål om Whistleblowerordningen, er du velkommen til at rette henvendelse til CEO Annette Bache på e-mail: annette@personale-match.dk 

Denne Whistleblowerpolitik træder i kraft den 11. oktober 2023.

Vores rekrutteringsproces sikrer, at vores professionelle vikarbureau ikke blot finder en god kandidat, men den helt rigtige til det pågældende job. Tæt dialog med dig som kunde og en løbende opfølgning er naturligvis en integreret del af processen.

Søger du nye og spændende udfordringer?

Vi kan hjælpe dig med at finde drømmejobbet uanset om du søger fastansættelse eller et vikariat.

Se vores ledige stillinger eller registrer dit CV her.

Glade og tilfredse medarbejdere er vores største aktiv.

Her kan du få svar på spørgsmål omkring løn, ferie og sygdom.

Log in på din profil for timeregistrering og opdatering af din profil.

Det siger vores kunder