Formål med den nye Ferielov

Indførelsen af den nye Ferielov har til hensigt, at man fra starten af en ansættelsesforhold optjener retten til betalt ferie. I den tidligere ordning kunne en ny på arbejdsmarkedet risikere at vente op til 16 måneder, før der kunne afholdes betalt ferie. Når den nye Ferielov er fuldt gennemført, vil alle optjene retten til 2,08 dags betalt ferie pr. måned, som medarbejderen kan afholde i den efterfølgende måned eller gemme til eksempelvis sommerferien. Også kaldet samtidsferie.


Facts om overgangsordningen
I perioden 1. januar 2019 til 31.august 2019 optjener medarbejderne 2,08 feriedag pr. måned (i alt 16,7 dage) disse feriedage gemmes til afholdelse af ferie i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Ferie efter 1. september 2020 afholdes efter princippet samtidsferie. I perioden 1. september 2019 til 31.august 2020 optjener medarbejderen ligeledes 2,08 feriedag pr. måned svarende til 25 feriedag for hele perioden. Ferieopsparingen for denne periode, indefryses. Fra 1. september 2020 anvendes den nye ferielov fuldt ud, så alle medarbejdere optjener retten til 2,08 dags betalt ferie pr. måned.


Perioden til indefrysningen
Som overgangsordningen er, vil lønmodtagere, der er erhvervsaktive i perioden fra 1. september 2019 til 31.august 2020, optjener ferie som endnu ikke er afholdt. Da den nye ferieordning med samtidsferie er gældende pr. 1. september 2020 vil de optjente feriepenge for perioden være en form for dobbelt opsparing. Der er derfor taget en politisk beslutning om at feriepengeopsparingen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020 skal indefryses.


Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden)
Til at forvalte og administrere de indefrosne midler oprettes en særlig Fond. Fonden oprettes under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som vil varetage Fondens daglige opgaver bistået af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil stå for kapitalforvaltningen af de indfrosne feriemidler.


Indefrysningen
De opsparede feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal senest den 31. december 2020 indberettes til Fonden. Arbejdsgiver kan enten med det samme, altså ultimo 2020, indbetale de indefrosne feriemidler til feriefonden, eller man kan vælge at vente til medarbejderens pensionstidspunkt. Vælger man at holde de indefrosne feriemidler i virksomheden, skal der årligt ske en forrentning af de indefrosne feriemidler.


Skematisk oversigt
I den skematiske opstilling er der ikke taget hensyn til at ferie kan gemmes og benyttes i senere perioder.


Udbetaling af de indefrosne midler

Fonden udbetaler de indefrosne feriemidler med tillæg af de årlige reguleringer, når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen. Ellers kan udbetaling ske, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet dvs. at medarbejderen:

 • Har fået tildelt efterløn
 • Har fået tildelt fleks ydelse
 • Har fået tildelt førtidspension
 • Har fået alderspension
 • Har taget varigt ophold i udlandet

Udbetaling vil ligeledes ske i tilfælde af lønmodtagerens død

FAQ

Hvad sker der helt specifikt med “mine gamle” feriepenge?
Feriepenge optjent i perioden 1 september 2019 til 31. august 2020 skal alle indefryses. Det vil sige at 12,5% af den optjente indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver gemt, til den dag du går på pension eller på anden måde forlader arbejdsmarkedet.


Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden)
Til at forvalte og administrere de indefrosne midler oprettes en særlig Fond. Fonden oprettes under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som vil varetage Fondens daglige opgaver bistået af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil stå for kapitalforvaltningen af de indfrosne feriemidler.


Indefrysningen
De opsparede feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal senest den 31. december 2020 indberettes til Fonden. Arbejdsgiver kan enten med det samme, altså ultimo 2020, indbetale de indefrosne feriemidler til feriefonden, eller man kan vælge at vente til medarbejderens pensionstidspunkt. Vælger man at holde de indefrosne feriemidler i virksomheden, skal der årligt ske en forrentning af de indefrosne feriemidler.


Hvordan fungerer det når jeg skifter job?
Er du i et fast job pr. 1. januar 2019, kommer du ikke til at mærke nogen stor forandring, det er kun et spørgsmål om hvornår du optjener feriedage og hvornår de kan afholdes. Om du bliver i det samme job eller skifter har ikke indflydelse på optjening eller indefrysningen af feriemidlerne. Med det nye feriesystem optjener du som udgangspunkt – ligesom i dag – ret til fem ugers ferie pr. år (2,08 dag pr. måned).


Kan jeg stadig overføre ferie? Kan jeg stadig få den 5. ferieuge udbetalt hvis jeg ikke har fået den afholdt?
Det ændres der ikke på, så ja det kan du. Der er heller ingen ændring for dem som via overenskomst har ret til en 6. ferieuge – den 6. ferieuge er som i dag heller ikke omfattet af den nye ferielov.


Hvad hvis jeg har været forhindret i at holde min hovedferie (fx ved sygdom eller barsel) kan jeg så få den udbetalt som tidligere?
De regler er der heller ikke ændret på. Følgende krav skal stadig opfyldes før berettigelse til udbetaling af feriepenge uden afholdelse af ferie er til stede:

 • Sygemelder dig
 • Tager barselsorlov eller adoptionsorlov
 • Flytter til udlandet og framelder dig folkeregistret
 • Overgår til selvstændigt erhverv
 • Overgår til arbejde i hjemmet
 • Bliver valgt til borgmester, udnævnt til minister eller andre tillidshverv